Ochrana osobních údajů

OCHRANA SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany soukromí ("Politika") Vysvětluje praktiky ochrany osobních údajů společnosti TradeFXHub (" TradeFXHub ") svým zákazníkům ("Klienti") A musí být vykládán ve světle dohody mezi stranami.

  1. ÚVOD

Ochrana soukromí klienta je pro TradeFXHub důležitá, a proto TradeFXHub zachází se všemi informacemi shromážděnými nebo zaslanými TradeFXHub se zvláštním zřetelem k osobně identifikovatelným informacím a tato zásada popisuje jak, kdy a proč bude TradeFXHub shromažďovat informace. "Osobně identifikovatelné informace" (nebo "Osobní informace") znamená jakoukoli informaci, která může být použita samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi, aby osobně identifikovala, kontaktovala nebo lokalizovala jakéhokoli zaměstnance, zástupce a třetí strany přidružené k Klientovi (společně označované jako "Uživatel"). Osobní údaje zahrnují, bez omezení, jméno a příjmení, identifikační čísla, finanční údaje (včetně obchodních údajů, vklady, výběry a úvěry), e-mailové a fyzické adresy a další kontaktní informace. Veškeré informace, které neumožňují identifikaci, umístění nebo kontaktování uživatele, například agregované informace, jsou "Anonymní informace", a TradeFXHub může zpracovávat (definované níže) Anonymní informace jakýmkoli způsobem, který si zvolí bez předchozího upozornění Klienta.

  1. SOUHLAS, OZNÁMENÍ A ZMĚNY

2.1. Přihlášením a / nebo použitím (společně, "Použití" nebo "Použít") služby, Klient vyjádří svůj souhlas s podmínkami těchto zásad. Pokud Klient nesouhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto zásad, nesmí Klient využívat Službu.

2.2. Klient se dále jako příjemce naší služby zavazuje poskytnout příslušné oznámení o svých zásadách ochrany osobních údajů a získat potřebná oprávnění a souhlas od kteréhokoli uživatele, jehož osobní údaje jsou shromažďovány, obdrženy, používány a / nebo zpřístupněny (společně, "Proces (ed)") TradeFXHub.

2.3. TradeFXHub si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto politiku, která bude účinná po odeslání změněné politiky na webových stránkách www.tradefxhub.com a pokračující užívání služby Klienta bude znamenat souhlas na podmínky a ustanovení změněné politiky.

  1. SBĚR A PŘIJETÍ INFORMACÍ

3.1.TradeFXHub shromažďuje a přijímá osobní informace týkající se uživatele. K tomu dochází v důsledku skutečnosti, že TradeFXHub jako součást služby může využívat služby hostingu pro některé nebo všechny služby, což vede k tomu, že osobní informace jsou směrovány do TradeFXHub ze svých výrobních serverů. TradeFXHub rovněž shromažďuje a přijímá osobní informace týkající se uživatelů za účelem komunikace s TradeFXHub a poskytováním obecných služeb.

  1. POUŽITÍ A ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

4.1. TradeFXHub používá a / nebo zveřejňuje Osobní údaje uživatelů pouze za účelem nebo důvodů, které jsou relevantní pro poskytování služby.

4.2. TradeFXHub může používat a / nebo zveřejnit osobní informace nebo jakékoli informace poskytnuté prostřednictvím služby, pokud společnost TradeFXHub věří dobru víru, že takové užívání nebo zveřejnění je užitečné nebo přiměřeně nezbytné k tomu, aby (i) bylo v souladu s platnými právními předpisy, nařízeními, právními postupy nebo (iii) zjistit, zabránit nebo jinak řešit podvody nebo bezpečnostní otázky, nebo (iv) chránit před poškozením práv , majetku nebo bezpečnosti TradeFXHub, jeho přidružených společností a akcionářů, Klienta, uživatelů nebo veřejnosti.

  1. BEZPEČNOST

5.1. TradeFXHub přijme přiměřená opatření k ochraně osobních informací před ztrátou, krádeží, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním, změnami nebo zničením.

5.2. TradeFXHub využívá fyzické, elektronické a procedurální záruky na ochranu osobních informací a neukládá osobní údaje delší dobu, než je nezbytné pro poskytování služby, nebo jak to umožňuje zákon.

5.3. Datová centra TradeFXHub obsahují jak interní, tak externí servery. Přístup na interní server TradeFXHub je omezen na předem schválené osoby, servery a umístění; externí servery mohou být přístupné prostřednictvím Internetu.

  1. SBĚR TŘETÍCH STRAN

6.1. TradeFXHub může předávat osobní údaje třetím stranám za účelem popsaným v části 5 výše. V takových případech TradeFXHub vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby tyto třetí strany: (i) upsaly normy ochrany osobních údajů, které jsou v podstatě podobné této zásadě, nebo písemně souhlasí s tím, že se zaváže k těmto normám; nebo (ii) jsou vázány zákony poskytujícími přinejmenším stejnou úroveň ochrany soukromí, jaká je obsažena v těchto zásadách.

  1. PŘÍSTUP

7.1. Vzhledem k tomu, že osobní procesní proces TradeFXHub jako poskytovatel služby pro Klienta a TradeFXHub nemusí udržovat přímý vztah s konkrétním Uživatelem, je Klient zodpovědný za poskytnutí přístupu uživatelům k přezkoumání osobních informací o nich, což umožňuje je opravit, pozměnit nebo vymazat jakékoli informace, které jsou nepřesné nebo neúplné. Uživatelé by měli zadávat jakékoli dotazy a stížnosti Klientovi av každém případě ne TradeFXHub.

  1. ODPOVĚDNOST DĚTÍ

8.1.Služba není strukturována tak, aby přitahovala osoby mladší osmnácti (18) let ("Děti"). TradeFXHub nezpracovává osobní údaje uživatelů, které skutečně znáte jako děti.

  1. FUSION, PRODEJ, ZMĚNY OVLÁDÁNÍ ALEBO BANKRUPCE

9.1. V případě, že TradeFXHub je získán nebo sloučeny s třetí stranou nebo podstoupí změnu kontroly, TradeFXHub si vyhrazuje právo převést nebo přiřadit Osobní údaje, které shromáždil nebo obdržel, nabyvatele nebo přijímajícímu, a tyto informace bude podléhat zásadám ochrany soukromí nabyvatele nebo přijímajícího subjektu. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, bude TradeFXHub vynaložit přiměřené úsilí, aby nasměroval nabyvatele nebo nabyvatele, aby používal osobní údaje způsobem, který je v souladu s těmito zásadami?

9.2. V případě našeho bankrotu, insolvence, reorganizace, nucené správy nebo jiných podobných událostí TradeFXHub nemusí být schopen řídit, jakým způsobem jsou naše osobní údaje zpracovávány, převáděny nebo používány.